Eng     Nep
ktdcbanke@gmail.com,     081-540112, 081-540411     
सूचना

सटर भाडा दरभाउपत्र स्वीकृतीकाे सूचना मिति २०७८।१२।२५       >>       Download
2022-04-08 सटर भाडा दरभाउपत्र स्वीकृतीकाे सूचना मिति २०७८।१२।२५
Download


घडेरी स्वीकृतीकाे सूचना मिति २०७८।१२।११       >>       Download
2022-03-25 घडेरी स्वीकृतीकाे सूचना मिति २०७८।१२।११
Download


मिति २०७८।११।२९ काे सटर भाडाकाे दरभाउपत्र आब्हानकाे सूचना       >>       Download
2022-03-13 मिति २०७८।११।२९ काे सटर भाडाकाे दरभाउपत्र आब्हानकाे सूचना
Download


मिति २०७८-११-०३ को खाली जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी संशोधित सूचना       >>       View
2022-02-15 मिति २०७८-११-०३ को खाली जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी संशोधित सूचना


खाली जग्गा भाडामा दिने सूचना मिति २०७८-११-०३       >>       Download
2022-02-15 खाली जग्गा भाडामा दिने सूचना मिति २०७८-११-०३
Download


घडेरी बिक्रीकाे बाेलपत्र आब्हानकाे सूचना मिति २०७८।१०।२७       >>       Download
2022-02-10 घडेरी बिक्रीकाे बाेलपत्र आब्हानकाे सूचना मिति २०७८।१०।२७
Download


घडेरी स्वीकृतीकाे सूचना मिति २०७८।१०।२६       >>       View
2022-02-09 घडेरी स्वीकृतीकाे सूचना मिति २०७८।१०।२६


बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना       >>       View
2020-11-03 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना


बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना       >>       View
2020-09-07 बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना


मिति २०७८।११।०३ काे खाली जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धि संसाेधित सूचना मिति २०७८।११।०४       >>       View
0000-00-00 मिति २०७८।११।०३ काे खाली जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धि संसाेधित सूचना मिति २०७८।११।०४