Eng     Nep
ktdcbanke@gmail.com,     081-540112, 081-540411     
सूचना

ब्याजदरको विवरण ७( सात) दिन भित्र उपलब्ध गराउने समबन्धमा।       >>       View
2022-09-11 ब्याजदरको विवरण ७( सात) दिन भित्र उपलब्ध गराउने समबन्धमा।


घर/टहराहरु हटाई जग्गा खाली गर्ने सम्बन्धी ३५(पैतिस) दिने सार्वजनिक सूचना मिति २०७९/०५/१४       >>       Download
2022-08-30 घर/टहराहरु हटाई जग्गा खाली गर्ने सम्बन्धी ३५(पैतिस) दिने सार्वजनिक सूचना मिति २०७९/०५/१४
Download


Invitation for Proposal (Consulting Service) प्रकाशित मिति २०७९।०४।३१       >>       Download
2022-08-16 Invitation for Proposal (Consulting Service) प्रकाशित मिति २०७९।०४।३१
Download


लिलाम बिक्रीको सम्झौता गर्न आउने बारे पत्र मिति २०७९।०३।२३       >>       Download
2022-07-07 लिलाम बिक्रीको सम्झौता गर्न आउने बारे पत्र मिति २०७९।०३।२३
Download


लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी १५ दिने सूचना मिति २०७९।०३।०७       >>       Download
2022-06-21 लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी १५ दिने सूचना मिति २०७९।०३।०७
Download


सटर भाडा दरभाउपत्र स्वीकृतीकाे सूचना मिति २०७८।१२।२५       >>       Download
2022-04-08 सटर भाडा दरभाउपत्र स्वीकृतीकाे सूचना मिति २०७८।१२।२५
Download


घडेरी स्वीकृतीकाे सूचना मिति २०७८।१२।११       >>       Download
2022-03-25 घडेरी स्वीकृतीकाे सूचना मिति २०७८।१२।११
Download


मिति २०७८।११।२९ काे सटर भाडाकाे दरभाउपत्र आब्हानकाे सूचना       >>       Download
2022-03-13 मिति २०७८।११।२९ काे सटर भाडाकाे दरभाउपत्र आब्हानकाे सूचना
Download


मिति २०७८-११-०३ को खाली जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी संशोधित सूचना       >>       View
2022-02-15 मिति २०७८-११-०३ को खाली जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी संशोधित सूचना


खाली जग्गा भाडामा दिने सूचना मिति २०७८-११-०३       >>       Download
2022-02-15 खाली जग्गा भाडामा दिने सूचना मिति २०७८-११-०३
Download


घडेरी बिक्रीकाे बाेलपत्र आब्हानकाे सूचना मिति २०७८।१०।२७       >>       Download
2022-02-10 घडेरी बिक्रीकाे बाेलपत्र आब्हानकाे सूचना मिति २०७८।१०।२७
Download


घडेरी स्वीकृतीकाे सूचना मिति २०७८।१०।२६       >>       View
2022-02-09 घडेरी स्वीकृतीकाे सूचना मिति २०७८।१०।२६


बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना       >>       View
2020-11-03 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना


बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना       >>       View
2020-09-07 बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना


मिति २०७८।११।०३ काे खाली जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धि संसाेधित सूचना मिति २०७८।११।०४       >>       View
0000-00-00 मिति २०७८।११।०३ काे खाली जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धि संसाेधित सूचना मिति २०७८।११।०४