Eng     Nep
ktdcbanke@gmail.com,     081-540112, 081-540411     
सूचना

घडेरी स्वीकृतीको सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०५/३१       >>       View
2023-09-17 घडेरी स्वीकृतीको सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०५/३१


लगत संकलन फारम भर्ने सम्बन्धी ५ दिने सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०५/१३ गते।       >>       View
2023-08-30 लगत संकलन फारम भर्ने सम्बन्धी ५ दिने सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०५/१३ गते।


सटर भाडा स्वीकृतीको सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०५/११       >>       View
2023-08-28 सटर भाडा स्वीकृतीको सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०५/११


अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने सम्बन्धि ७ दिने सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०५/०६       >>       View
2023-08-23 अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने सम्बन्धि ७ दिने सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०५/०६


मिति २०८०/०४/२४ गतेकाे सटर भाडाको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान गरिएको सूचना सच्याइएको प्रकाशित मिति २०८०/०४/२५       >>       View
2023-08-10 मिति २०८०/०४/२४ गतेकाे सटर भाडाको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान गरिएको सूचना सच्याइएको प्रकाशित मिति २०८०/०४/२५


मिति २०८०/०४/२४ गते प्रकाशित घडेरी बिक्री सम्बन्धी सूचनाको नक्शा       >>       View
2023-08-09 मिति २०८०/०४/२४ गते प्रकाशित घडेरी बिक्री सम्बन्धी सूचनाको नक्शा


सटर भाडाको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०४/२४       >>       View
2023-08-09 सटर भाडाको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०४/२४


घडेरी बिक्री सम्बन्धी सूचना मिति २०८०/०४/२४       >>       View
2023-08-09 घडेरी बिक्री सम्बन्धी सूचना मिति २०८०/०४/२४


ग्रेेडर भाडाको स्वीकृती मिति २०८०/०४/१४ गते       >>       Download
2023-07-30 ग्रेेडर भाडाको स्वीकृती मिति २०८०/०४/१४ गते


ग्रेेडर भाडामा दिने सम्बन्धी विस्तृत सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०३/२६ गते       >>       View
2023-07-11 ग्रेेडर भाडामा दिने सम्बन्धी विस्तृत सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०३/२६ गते


सटर भाडा स्वीकृतीको सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०२/१२       >>       View
2023-05-26 सटर भाडा स्वीकृतीको सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०२/१२


सटर भाडाको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०२/०१       >>       View
2023-05-15 सटर भाडाको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०२/०१


शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०१/२७       >>       Download
2023-05-10 शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०१/२७


सटर भाडाको स्वीकृतीको सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०१/११       >>       View
2023-04-24 सटर भाडाको स्वीकृतीको सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०१/११


घडेरी बिक्रीको बोलपत्र आब्हानको सूचना प्राकाशित मिति २०७९।१२।२१       >>       Download
2023-04-04 घडेरी बिक्रीको बोलपत्र आब्हानको सूचना प्राकाशित मिति २०७९।१२।२१


सटर भाडाको शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति २०७९/१२/२१       >>       View
2023-04-04 सटर भाडाको शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति २०७९/१२/२१


घडेरी स्वीकृतीको सूचना प्राकाशित मिति २०७९।१२।२०       >>       View
2023-04-03 घडेरी स्वीकृतीको सूचना प्राकाशित मिति २०७९।१२।२०


सटर भाडाको स्वीकृतीको सूचना प्रकाशित मिति २०७९/१२/२०       >>       View
2023-04-03 सटर भाडाको स्वीकृतीको सूचना प्रकाशित मिति २०७९/१२/२०


सटर भाडाको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना प्रकाशित मिति २०७९/१२/०२       >>       View
2023-03-16 सटर भाडाको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना प्रकाशित मिति २०७९/१२/०२


सटरहरु रद्द सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति २०७९/१२/०२       >>       View
2023-03-16 सटरहरु रद्द सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति २०७९/१२/०२


घडेरी विक्रीको बोलपत्र आब्हानको सूचना मिति २०७९/१०/०७       >>       View
2023-01-21 घडेरी विक्रीको बोलपत्र आब्हानको सूचना मिति २०७९/१०/०७


घडेरी विक्रीको बोलपत्र स्वीकृतीको सूचना मिति २०७९/१०/०६       >>       View
2023-01-20 घडेरी विक्रीको बोलपत्र स्वीकृतीको सूचना मिति २०७९/१०/०६


घडेरी विक्रीको बोलपत्र आब्हानको सूचना मिति २०७९/०८/२८       >>       View
2022-12-14 घडेरी विक्रीको बोलपत्र आब्हानको सूचना मिति २०७९/०८/२८


घडेरी विक्रीको बोलपत्र स्वीकृतीको सूचना मिति २०७९/०८/२६       >>       View
2022-12-13 घडेरी विक्रीको बोलपत्र स्वीकृतीको सूचना मिति २०७९/०८/२६


सटर भाडाको दरभाउपत्र स्वीकृतीको सूचना मिति २०७९।०८।२७       >>       View
2022-12-13 सटर भाडाको दरभाउपत्र स्वीकृतीको सूचना मिति २०७९।०८।२७


नमूनाघरको भुईतला भाडा स्वीकृतीको सूचना मिति २०७९।०८।२७       >>       View
2022-12-13 नमूनाघरको भुईतला भाडा स्वीकृतीको सूचना मिति २०७९।०८।२७


गोलिया काठ तथा दाउरा बोलपत्रद्वारा लिलाम बिक्रीको बोलपत्र स्वीकृतीको सूचना प्रकाशित मिति २०७९/०८/२७       >>       View
2022-12-13 गोलिया काठ तथा दाउरा बोलपत्रद्वारा लिलाम बिक्रीको बोलपत्र स्वीकृतीको सूचना प्रकाशित मिति २०७९/०८/२७


सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनको भाडा स्वीकृतीको सूचना प्रकाशित मिति २०७९/०८/२७       >>       View
2022-12-13 सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनको भाडा स्वीकृतीको सूचना प्रकाशित मिति २०७९/०८/२७


फुटपाथ खाली गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति २०७९/०८/०१       >>       View
2022-11-17 फुटपाथ खाली गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति २०७९/०८/०१


      >>       View
2022-11-17


सटर भाडाको स्वीकृतीको सूचना प्रकाशित मिति २०७९/०८/०१       >>       View
2022-11-17 सटर भाडाको स्वीकृतीको सूचना प्रकाशित मिति २०७९/०८/०१


Invitation for Proposal (Consulting Service) प्रकाशित मिति २०७९।०७।३०       >>       View
2022-11-16 Invitation for Proposal (Consulting Service) प्रकाशित मिति २०७९।०७।३०


बोलपत्र रद्द गरीएको सूचना मिति २०७९/०७/३०       >>       Download
2022-11-16 बोलपत्र रद्द गरीएको सूचना मिति २०७९/०७/३०


सटर भाडाको सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना मिति २०७९।०७।३०       >>       View
2022-11-16 सटर भाडाको सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना मिति २०७९।०७।३०


सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति २०७९/०७/३०       >>       View
2022-11-16 सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति २०७९/०७/३०


मुद्दती खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रस्ताव आब्हानको सूचना प्रकाशित मिति २०७९/०७/३०       >>       View
2022-11-16 मुद्दती खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रस्ताव आब्हानको सूचना प्रकाशित मिति २०७९/०७/३०


गोलिया काठ तथा दाउरा बोलपत्रद्वारा लिलाम बिक्रीको सूचना/विस्तृत विवरण २०७९/०७/२८       >>       Download
2022-11-14 गोलिया काठ तथा दाउरा बोलपत्रद्वारा लिलाम बिक्रीको सूचना/विस्तृत विवरण २०७९/०७/२८


घडेरी विक्रीको बोलपत्र आब्हानको सूचना मिति २०७९/०७/१७       >>       View
2022-11-03 घडेरी विक्रीको बोलपत्र आब्हानको सूचना मिति २०७९/०७/१७


नमूनाघरको भुईतला भाडाको सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना मिति २०७९।०७।१७       >>       View
2022-11-03 नमूनाघरको भुईतला भाडाको सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना मिति २०७९।०७।१७


मिति २०७९।०६।२५ गतेकाे सटर भाडाको सिलबन्दि दरभाउपत्र आब्हानको सूचना सच्याइएको ।       >>       View
2022-10-20 मिति २०७९।०६।२५ गतेकाे सटर भाडाको सिलबन्दि दरभाउपत्र आब्हानको सूचना सच्याइएको ।


सटर भाडाको सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना मिति २०७९।०६।२५       >>       View
2022-10-11 सटर भाडाको सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना मिति २०७९।०६।२५


ब्याजदरको विवरण ७( सात) दिन भित्र उपलब्ध गराउने समबन्धमा।       >>       View
2022-09-11 ब्याजदरको विवरण ७( सात) दिन भित्र उपलब्ध गराउने समबन्धमा।


घर/टहराहरु हटाई जग्गा खाली गर्ने सम्बन्धी ३५(पैतिस) दिने सार्वजनिक सूचना मिति २०७९/०५/१४       >>       Download
2022-08-30 घर/टहराहरु हटाई जग्गा खाली गर्ने सम्बन्धी ३५(पैतिस) दिने सार्वजनिक सूचना मिति २०७९/०५/१४


Invitation for Proposal (Consulting Service) प्रकाशित मिति २०७९।०४।३१       >>       Download
2022-08-16 Invitation for Proposal (Consulting Service) प्रकाशित मिति २०७९।०४।३१


लिलाम बिक्रीको सम्झौता गर्न आउने बारे पत्र मिति २०७९।०३।२३       >>       Download
2022-07-07 लिलाम बिक्रीको सम्झौता गर्न आउने बारे पत्र मिति २०७९।०३।२३


लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी १५ दिने सूचना मिति २०७९।०३।०७       >>       Download
2022-06-21 लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी १५ दिने सूचना मिति २०७९।०३।०७


सटर भाडा दरभाउपत्र स्वीकृतीकाे सूचना मिति २०७८।१२।२५       >>       Download
2022-04-08 सटर भाडा दरभाउपत्र स्वीकृतीकाे सूचना मिति २०७८।१२।२५


घडेरी स्वीकृतीकाे सूचना मिति २०७८।१२।११       >>       Download
2022-03-25 घडेरी स्वीकृतीकाे सूचना मिति २०७८।१२।११


मिति २०७८।११।२९ काे सटर भाडाकाे दरभाउपत्र आब्हानकाे सूचना       >>       Download
2022-03-13 मिति २०७८।११।२९ काे सटर भाडाकाे दरभाउपत्र आब्हानकाे सूचना


मिति २०७८-११-०३ को खाली जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी संशोधित सूचना       >>       View
2022-02-15 मिति २०७८-११-०३ को खाली जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी संशोधित सूचना


खाली जग्गा भाडामा दिने सूचना मिति २०७८-११-०३       >>       Download
2022-02-15 खाली जग्गा भाडामा दिने सूचना मिति २०७८-११-०३


घडेरी बिक्रीकाे बाेलपत्र आब्हानकाे सूचना मिति २०७८।१०।२७       >>       Download
2022-02-10 घडेरी बिक्रीकाे बाेलपत्र आब्हानकाे सूचना मिति २०७८।१०।२७


घडेरी स्वीकृतीकाे सूचना मिति २०७८।१०।२६       >>       View
2022-02-09 घडेरी स्वीकृतीकाे सूचना मिति २०७८।१०।२६


बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना       >>       View
2020-11-03 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना


बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना       >>       View
2020-09-07 बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना


मिति २०७९।०६।२५ गतेकाे सटर भाडाको सिलबन्दि दरभाउपत्र आब्हानको सूचना सच्याइएको ।       >>       View
0000-00-00 मिति २०७९।०६।२५ गतेकाे सटर भाडाको सिलबन्दि दरभाउपत्र आब्हानको सूचना सच्याइएको ।


मिति २०७८।११।०३ काे खाली जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धि संसाेधित सूचना मिति २०७८।११।०४       >>       View
0000-00-00 मिति २०७८।११।०३ काे खाली जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धि संसाेधित सूचना मिति २०७८।११।०४